• 09 آذر 1402

ریاست

 

دکتر نیکزاد عیسی زاده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن تماس: 8-88993657

آدرس ایمیل: nikzadiesazadeh@gmail.com

https://isid.research.ac.ir/Nikzad_Isazadeh