• 09 آذر 1402

فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای گروه سلامت معنوی

فعالیتهای  علمی پژوهشی اعضای محترم گروه سلامت معنوی تا 6 دی ماه 1399 با افلیشن گروه سلامت معنوی

 • آقای دکتر چراغی

 1. مدارا در سایه ی معنویت: تجربه زیسته نوجوانان مورد غفلت واقع شده (http://mes.nahad.ir/article_904.html)

 2. Hope under the shadow of fear and uncertainty: Resilience factors among working adolescents

 

 • خانم دکتر حسن پور

 1. CV Hasanpour-Spiritual 99
 2. مدل مفهومی مراقبت در دوران شیرخوارگی از دیدگاه اسلام
 3. Striving to reduce suffering: A Phenomenological Study of nurses experience in caring for children with cancer in Ghana
 4. Certificate of Appreciation 1 
 5.  Certificate of Appreciation 2
 6. وبینار بین المللی: مراقبت معنوی با محوریت مرگ و سوگ در همه گیری کووید 19 با رویکرد بین حرفه ای
 7. وبینار پیشرفته مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه کودکان
 8. فیلم مراقبت از خود و دیگران در سوگ و سوگواری
 9.  سخنران هفته پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 10. راه اندازی کلینیک مجازی دانشکده پرستاری و مامایی

 11.  برگزاری وبینار کشوری مدیریت درد در بخش مراقبت ویژه کودکان در مرکز طبی کودکان

 12. (A03-D The End-of-Life Spiritual Care Service Package in the Newborn Intensive Care Unit(s

 13. Parental needs in infant's end-of-life and bereavement in NICU: Aqualitative study

 14. Information and Communication Needs of Parents in Infant End-of-life: A Qualitative Study 

 15. Spirtual Needs of Families With Bereavement and Loss of an Infant in Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative Study   

 16. Objet: Stage/ Marzieh Hassanpour, Ph.D. of Nursing

 

 • خانم دکتر راستی

 1. گزارش عملکرد دکتر راستی
 2. برنامه دیپلم پژوهشی پرستاری و مامایی

 

 1. Spiritual report
 2. Silent Victimes of COVID-19 
 3. Spiritual Care for COVID-19 Patients: A Neglected Necessity
 4. تبیین چالشهای خود مراقبتی بیماران تحت همودیالیز: آنالیز محتوای قراردادی
 5.   Hemodialysis in COVID-19 Ppatients: Yes or No? A Commentary
 6. Please help me
 7.  Pulmonary embolism in patient with COVID-19 and its treatment based on low-molecular-weight heparin 
 8. Dancing With Death in the Dust of Coronavirus: The Lived Experience of Iranian Nurses
 9. ?Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) for COVID-19: Yes or No
 10. Pain Management Intervention for Drug-addicted Patients Admited in Itensive Care U nits: An Integrative Review

 

 

 

 • انتشار کتاب اخلاق در آموزش دانشگاهی

آقای دکتر محمد علی چراغی

 

خانم دکتر مرضیه حسن پور

 

 • اولین وبینار بین المللی مراقبت معنوی با محوریت مرگ و سوگ در پاندمی ویروس کرونا (کووید 19)

 

 

خانم دکتر مرضیه حسن پور

 

 

آقای دکتر محمد علی چراغی

 

آقای دکتر محمد علی چراغی

 

آقای دکتر محمد علی چراغی

 

 

خانم دکتر هاله جعفری و همکاران
 

آقای دکتر محمد علی چراغی و همکاران

 

خانم دکتر مرضیه حسن پور

 

آقای دکتر محمد علی چراغی

 

خانم دکتر مرضیه حسن پور

 

خانم دکتر مرضیه حسن پور