• 09 آذر 1402

معاونت

 
استاد انگل‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن تماس: 8-88993657
آدرس ایمیل: nateghpourm@sina.tums.ac.ir