• 09 آذر 1402

اعضای گروه مطالعات میان رشته ای علوم پزشکی

 • دکتر محمد مهدی ناطق پور
 • دکتر اکبری ساری
 • دکتر جمالی
 • دکتر فیروز
 • دکتر نیکبخت
 • دکتر خاتون آبادی
 • دکتر خداپرست 
 • دکتر شریف
 • دکتر ابراهیم خادم
 • دکتر افضل شمسی
 • دکتر سادات حسینی