• 09 آذر 1402

اخبار گروه مطالعات میان رشته ای علوم پزشکی

  • برگزاری اولین جلسه گروه مطالعات اسلامی در حوزه علوم پزشکی                               

اولین جلسه گروه مطالعات اسلامی در حوزه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب در تاریخ 14 بهمن 1399  با حضور ریاست مرکز، مدیرگروه و تعدادی از اعضای محترم گروه برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر ناطق پور مدیر محترم گروه، ضمن بیان اهداف گروه به ذکر اولویت های تحقیقاتی و آموزشی گروه پرداختند. همچنین دکتر عیسی زاده ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم قرآن حدیث و طب، صحبتهایی در مورد گروههای فعال در مرکز و نیز اهمیت پرداختن به اهداف، چشم اندازها و راهبردهای مرکز مطالبی بیان نمودند..

سپس اعضای محترم هیات علمی گروه نیز دیدگاههای خود رابیان داشتند. تقویت مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت و بین المللی سازی فعالیتهای مرکز از جمله درخواست های اعضای محترم بود.